Latin III > Week VIII

Monday
Daphne and Apollo lines 481-489

Tuesday
Daphne and Apollo lines 490-499
Daily Buzz: Daphne and Apollo Comprehension and Grammar (lines 474-496)

Wednesday
Daphne and Apollo lines 499-509

Thursday
Daphne and Apollo lines 510-518
Daily Buzz: Daphne and Apollo Comprehension and Grammar (lines 497-518)

Friday
DAPHNE AND APOLLO TEST (452-518)